OGR016HST

Anasayfa » OGR016HST

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Doküman No OGR016/HST
Yayın Tarihi 30.11.2021
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1/10

 

SIRA NO İŞ AKIŞ SÜRECİ KODU  

 

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

1

 

S4.5.1/İAŞ01

 

Bütçe Hazırlama İşlemleri

 

1- Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda e-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar.

 

 

2 Ay

 

 

2

 

S4.5.2/İAŞ01

 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İşlemleri  

1- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili yazısı

2- Bütçe Giderleri Tablosu ve açıklaması

3- Bütçe Gelirleri Tablosu ve açıklaması

 

 

 

2 Ay

 

 

3

 

S4.5.3/İAŞ01

Yatırım Projelerine Ekleme Aktarma İşlemleri  

1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar

 

 

2 Ay

 

 

4

 

S4.5.4/İAŞ01

Bütçe Performans Göstergeleri Gerçekleşme İzleme ve Değerlendirme İşlemleri  

1-Performans göstergesi sonuçlarının izlenmesinde gereken bilgi, belge ve dokümanlar

 

 

15 Gün

 

 

5

 

S4.5.5/İAŞ01

 

Stratejik Plan Sekretarya İşlemleri

1-Kamu İdarelerince Hazırlanan Stratejik Planlara iliştin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, olurlar, bilgi, belge ve tablolar.

 

 

 

5 Yıl

 

 

6

 

S4.5.6/İAŞ01

 

 

Performans Programı Hazırlık İşlemleri

1-Harcamacı Birimlerin Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi  

 

2 Ay

 

 

7

 

S4.5.7/İAŞ01

 

İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri

 

1-Faaliyet raporu hazırlama aşamasında doldurulması gereken tablolar.

 

 

2 Ay

 

 

8

 

S4.5.8/İAŞ01

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu İşlemleri 1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar  

1 Ay

 

 

9

 

S4.5.9/İAŞ01

 

Kaysis İşlemleri

 

1-İdari birim Kimlik Kodu tanımlama istek yazıları,

2- DTVT Bilgi Formu

 

 

1 Saat

 

 

10

 

S4.5.10/İAŞ01

 

Hazine Yardımı Nakit Talebi İşlemleri

1-NETAŞ/ Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden birimlerin nakit ihtiyacının tespit edilesi ile ilgili süreç.  

 

1 iş günü

 

 

11

 

S4.5.11/İAŞ01

Alacak Takip İşlemleri

 

1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gereğince yapılan iş, işlem, istenen belge ve dokümanlar.

 

 

 

2 İş Günü

 

 

12

 

S4.5.12/İAŞ01

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade İşlemleri 1-Kişi dilekçesi

2-İlgili birimin gerekçeli yazısı

3- Dekont

 

 

5 İş Günü

 

 

13

 

S4.5.13/İAŞ01

 

 

Kefalet İşlemleri

 

1-İlgili harcama birimi yazısı

2-Form

 

 

1 İş Günü

 

 

14

 

S4.5.14/İAŞ01

 

Kira İşlemleri

 

1-Resmi yazı

2-Sözleşme

 

 

 

4 İş Günü

 

 

15

 

S4.5.15/İAŞ01

 

Tahsilat İşlemleri

 

1-Dilekçe

2-İlgili Birim Yazısı

3-Dekont

 

 

2 İş Günü

 

 

16

 

S4.5.16/İAŞ01

 

Nafaka, İcra, Sendika, BES Kesintileri İşlemleri

 1-İlgili icra dairesinden gelen yazı

2-İcra dairesi yazısı ilgili birime gittiyse üst yazı

ekinde icra dairesi yazısı

3-Sendika listesi

4-BES banka listesi

 

4 İş Günü

 

 

17

 

S4.5.17/İAŞ01

 

Ödeme Talimatı İşlemleri

 

1-İlgili harcama birimlerinden ödeme emri belgesi  ve eki belgeler

 

 

4 İş Günü

 

 

18

 

S4.5.18/İAŞ01

 

Projeler İşlemleri

 

1-TTO, Proje Ofisi, Uluslararası İlişkiler Ofisinden gelen sözleşme ve ekleri

2-Hesap açma talep yazıları

 

 

10 İş Günü

 

 

19

 

S4.5.19/İAŞ01

SGK Kesenek ve Primlerinin ve Vergi Kesintilerin Emanet Hesaplara Alınması İşlemleri  

1-Üst yazı ve ekinde SGK prim bildirgeleri.

 

 

7 iş günü-

20 gün

 

 

20

 

S4.5.20/İAŞ01

 

Varlık İşlemleri

 

1-Harcama birimleri tarafından gönderilen üst yazı ve ekinde satın alınan, devir alının, devir edilen, hurdaya ayrılan ve bağış alınan taşınırlarla ilgili fişleri

 

 

2 İş Günü

 

 

21

 

S4.5.21/İAŞ01

 

Bütçe ve Kurum İşlemleri 

 

1-Harcama birimleri tarafından gönderilen üst yazı

2-Akleme/aktarma/revize/serbest bırakma talepleri

 

 

4 İş Günü

 

 

22

 

S4.5.22/İAŞ01

 

Ön Ödeme ve Kredi İşlemleri

 1-Harcama talimatı

2-Ödeme emri belgesi

3-Harcama Yetkilisi Mutemedi Görevlendirme Yazısı

4-Kredi Ödeme Talimatı

 

 

2 İş Günü

 

 

23

 

S4.5.23/İAŞ01

 

Vergi Beyanı İşlemleri

 

1-Hesap dökümleri

 

 

5 Gün

 

 

24

 

S4.5.24/İAŞ01

 

Personel SGK Keseneği ve Primi Ödeme İşlemleri

 

1-Harcama birimlerinden gelen vergi ve SGK tahakkuk belgeleri

 

 

7 İş Günü

 

 

25

 

S4.5.25/İAŞ01

 

Yolluk Ödeme İşlemleri

 

1-Harcama birimlerinden gelen yolluk bildirimi ve eki belgeler.

 

 

4 İş Günü

 

 

26

 

S4.5.26/İAŞ01

 

Taahhüt Açılış Kapanış İşlemleri

 

 

 

1-Harcama birimlerinden gelen taahhüt dosyası, iş artış/azalış onayı

 

 

 

 

        2 İş Günü

 

 

27

 

S4.5.27/İAŞ01

 

Bütçe Emaneti İşlemleri

 

1-Harcama birimlerinden gelen maaş ödeme emri belgeleri

 

 

 

 

1 İş Günü

 

 

 

28

 

S4.5.28/İAŞ01

Hak edişlerden Kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve Vergi Borcu Kesintileri Ödemeleri  İşlemleri  

1-Harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgesi ve ekleri

 

 

30 Gün

 

 

 

 

 

29

 

S4.5.29/İAŞ01

 

Teminat Mektupları İşlemleri

 

 

1-Harcama birimlerinden gelen geçici/kesin/ek kesin teminat mektupları, ihale bedeli yazısı

 

 

 

1 İş Günü

15 Dakika

 

 

 

 

30

 

S4.5.30/İAŞ01

Temel Mali Tablolar

İşlemleri

 

1-Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı/duyurusu

2-İlgili rehber ve tablolar

 

 

 

 

5 İş Günü

 

 

31

 

S4.5.31/İAŞ01

 

Mali Tablolar İşlemleri

 

1-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

2-Her ay resen başlar

 

 

 

1 Ay

 

 

32

 

S4.5.32/İAŞ01

 

Kesin Hesap İşlemleri

 

 

 

 

1-Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı

2-İlgili rehber ve tablolar

 

 

 

4 Ay

 

 

33

 

S4.5.33/İAŞ01

 

Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yılsonu Sayımları İşlemleri

  1-Üst yazı

2- Sayım kurulunun oluşturulması üst

3-Yılsonu sayımına ilişkin sayım tutanağı

4-Taşınır sayım döküm cetveli

5-Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli

6-En son düzenlenen taşınır işlem fişi numarası

7-Kuruş farkı cetveli

 

 

 

 

1 İş Günü

 

 

34

 

S4.5.34/İAŞ01

 

Sayıştay Dönem Başı ve Dönem Sonu Raporları İşlemleri

 

1-İlgili kurumdan gelen yazı ve bildirim.

 

 

7 İş Günü

 

 

35

 

S4.5.35/İAŞ01

 

 

Maaş Ödeme İşlemleri

 1-Harcama birimleri maaş işlemleri birimi tarafından KBS sistemine giriş yapılması ve BKMYS’ ye yansıtılması

2-Harcama birimleri tarafından maaş işlem dökümlerinin oluşturulması ve muhasebe birimine gönderilmesi

 

 

2 Gün

 

 

36

 

S4.5.36/İAŞ01

 

Ek Ders Ödeme İşlemleri

 

1-Harcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödeme emri belgeleri ve ekinde bulunan bordrolar

 

 

 

2 Gün

 

 

37

 

S4.5.37/İAŞ01

 

Tubitak (TTS) İşlemleri

 

1-Harcama belgeleri

2-Raporlar

 

 

4 İş Günü

 

 

38

 

S4.5.38/İAŞ01

 

Taşınır Konsolide İşlemleri

 

1-Harcama birimlerinden gelen TİF

belgeleri

 

 

4 İş Günü

 

 

39

 

S4.5.39/İAŞ01

 

 

KBS, MYS Yetkilendirme İşlemleri

 

1-Harcama birimlerinden gelen talep  yazıları ve formlar

 

 

 

1 İş Günü

 

 

40

 

S4.5.40/İAŞ01

 

4734 Sayılı KİK 62 /I %10 Takip İşlemleri

 

1-Resmi yazılar

2-Kararlar

 

 

Sürekli

 

 

41

 

S4.5.41/İAŞ01

 

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama İşlemleri

 

1-Olur yazıları

2-Görevlendirme yazıları

3-Kararlar

 

 

 

Belirlenen Çalışma Takvimi Süreci İçinde

42  

S4.5.42/İAŞ01

 

Ön Mali Kontrol İşlemleri

 1-Ön Mali Kontrol talep yazısı ve eki dosya

2-4734-4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar
3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler

 

 

 

 

10 İş Günü

43  

S4.5.43/İAŞ01

 

Yan Ödeme Cetvelleri İşlemleri

 1-Ön Mali Kontrol talep yazısı ve eki dosya

2-Personele ödenecek İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller

 

 

5 İş Günü

44  

S4.5.44/İAŞ01

 

Sözleşmeli Personel

Sayı/Sözleşme Kontrolü İşlemleri

 1-Ön Mali Kontrol talep yazısı ve eki dosya

2-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısı
3-Vize Cetveli
4-Tip Sözleşme

 

 

5 İş Günü

45  

S4.5.45/İAŞ01

 

Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemleri

 

1-Ön Mali Kontrol talep yazısı ve eki dosya

2-Kadro Dağılım Cetvelleri

 

 

5 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
Samet KOP
Daire Başkanı
Canik kampüsü
362 313 00 55
362 33 00 55
[email protected]

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
İlknur EKİNCİ(Uzman) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı