SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No OGR016/HET
Yayın Tarihi  30.11.2021
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1/28
 
SIRA NO KURUM KODU ŞUBE KODU STANDART DOSYA PLANI KODU İŞ AKIŞ SÜRECİ KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1 27393430 12746008 841.01.01 S4.5.1/İAŞ01 Bütçe Hazırlama İşlemleri Üniversitemiz akademik ve idari harcama birimlerinin bütçe tekliflerinin değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle bütçe teklifinin  oluşturulması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.9 M.15, M.16, M.17, M.18, M.60) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.9, M.12) 3.Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 4.Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi 5.2547 sayılı Kanun (M.12, M.15) 1.TBMM 2.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3.Sayıştay 4.Hazine ve Maliye Bakanlığı 5.Üst Yönetim 6.Samsun Üniversitesi Akademik ve İdari Birimler 7.Kamuoyu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı 7.Rektör Harcama Birimleri 1.TBMM 2.Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 4.Milli Eğitim Bakanlığı Cari Yıl Eylül Ayı Sonuna Kadar Cumhurbaşkanlığına Sunulur. 2 Ay 1 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
2 27393430 12746008 843.04 S4.5.2/İAŞ01 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İlk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler ile ilgili raporlamanın yapılması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.30) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.22) 3.Hazine ve Maliye Bakanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazısı 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Üst Yönetim 3.Akademik ve İdari Birimler 4.Kamuoyu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı 7.Rektör Harcama Birimleri Cari Yıl Temmuz Ayı 2 Ay 1 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
3 27393430 12746008 841.02.05 S4.5.3/İAŞ01 Yatırım Projelerine Ekleme, Aktarma İşlemleri İlgili birimlerden gelen proje ekleme/aktarma talepleri, mevzuat ve ödenek yönünden  değerlendirilerek Ka Ya Sistemine girilir, uygun görülmesi halinde gerekli onayların ardından kullanıma hazır hale gelmesi işlemlerini kapsar. 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.9, M.15, M.16, M.17, M.18, M.60) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.9, M.12) 3.Yıllı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 4.Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 5.2547 Sayılı Kanun (M.12, M.15) 6.Strateji ve Bütçe Başkanlığı "...Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge" 1.Strateji Bütçe Başkanlığı 2.Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Üst Yönetim 4.Üniversite Yönetim Kurulu 5.Akademik ve İdari Birimler Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı İlgili Harcama Birimleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yıl İçinde İhtiyaç Halinde 2 Ay 1 Sunulmuyor
4 27393430 12746008 602.08.03 S4.5.4/İAŞ01 Bütçe Performans Göstergeleri Gerçekleşme İzleme ve Değerlendirme İşlemleri Birimlere ait performans hedeflerinine ilişkin gerçekleşmelerin kontrol edilerek program bütçe sistemine kaydedilmesi 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (M.9, M.60) 2.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (M.4, M.5, M.6) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.11 ) 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Üst Yönetim 4.Akademik ve İdari  Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı              5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı İlgili Harcama Birimleri 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Sayıştay Başkanlığı 3.Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yapılan Bütçe İşlemlerinin sistem üzerinden bildirilmesi 15 Gün 4 Sunulmuyor
5 27393430 71082844 602.04 S4.5.5/İAŞ01 Stratejik Plan Sekretarya İşlemleri İdare stratejik planının oluşturulması, izlenmesi, raporlanması, güncellenmesi, yenilenmesi ve koordinasyonunun sağlanması 1.5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.7/b, M.9, M.60) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin (M.6/a, M.6/b, M.10) 3.Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4.Stratejik Planlama Kılavuzu 5.5436 Sayılı KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması (M.15) 1.TBMM 2.Sayıştay Başkanlığı 3.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 4.Üst Yönetim 5.Üniversite Yönetim Kurulu 6.Stratejik Planlama Kurulu 7.Akademik ve İdari  Birimler 8.Kamuoyu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı 1.Üst Yönetim 2.Akademik ve İdari Birimler 3.Diğer İç Paydaşlar 1.TBMM 2.Sayıştay Başkanlığı 3.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 4.Kamuoyu 5 Yıl 1 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
6 27393430 12746008 602.08 S4.5.6/İAŞ01 Performans Programı Hazırlık İşlemleri Üniversite performans programının hazırlanması hizmetleri 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (M.9, M.60) 2.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmelik (M.4, M.5, M.6) 3.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.11) 1.TBMM 2.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3.Sayıştay 4.Üst Yönetim 5. Akademik ve İdari   Birimler 6.Kamuoyu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı İlgili Harcama Birimleri 1.TBMM 2.Sayıştay 3.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 4.Kamuoyu Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin TBMM'ye Sunulmasından Sonra Teklifte Yer Alan Büyüklüklere Göre Revize Edilerek, İdare Bütçe Teklifinin Görüşülmesinden En Geç 3 Gün Önce Plan ve Bütçe Komisyonunun Bilgisine Sunulur 2 Ay 1 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
7 27393430 71082844 602.99 S4.5.7/İAŞ01 İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri Üniversitemiz birim faaliyet raporlarının değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle idare faaliyet raporunun oluşturulması. 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.41, M.60) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği (M.5, M.6, M.23) 3.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 1.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2.Sayıştay 3.Akademik ve İdari  Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı 1.Üst Yönetim 2.Akademik ve idari Birimler 1.Sayıştay 2.Strateji Bütçe Başkanlığı 3.Kamuoyu Cari Yıl Şubat Ayı Sonuna Kadar  2 Ay 1 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
8 27393430 12746008 602.07.07 S4.5.8/İAŞ01 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İşlemleri Üniversite yatırım projelerinin gerçekleşmesine ilişkin yıllık raporun hazırlanması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.25, M.60) 2.Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge 3.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.9, M.24) 1.Sayıştay 2.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3.Hazine ve Maliye Bakanlığı 4.Üst Yönetim 5.Kamuoyu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı       5.Genel Sekreter     6.Rektör Yardımcısı İlgili Harcama Birimleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı İzleyen Yılın Mart Ayı Sonuna Kadar 1 Ay 1 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
9 27393430 71082844 S4.5.9/İAŞ01 Kaysis İşlemleri İdari Birim Kimlik Kodlarının Tanımlanması Akademik ve İdari Birimler Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 1 Saat 10
10 27393430 48996014 841.02.10 S4.5.10/İAŞ01 Hazine Yardımı Nakit Talebi İşlemleri Kurum nakit talebinin hazırlanması Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Akademik ve İdari Birimler Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı Harcama Birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Cari Yıl Sonu 1 iş günü 12 Sunulmuyor
11 27393430 48996014 841.02.15 S4.5.11/İAŞ01 Alacak Takip İşlemleri Üniversite gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (M.30) 1.Harcama Birimleri 2.Akademik ve İdari Personel 3.Öğrenciler 4.Tedarikçiler, Yükleniciler 5.Diğer Paydaşlar 6.Bankalar 7.Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.Yükseköğretim Kurumu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Öğrencinin Dilekçesi 2.İlgili Birimin Yazısı 3.Dekont Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Gelir Türüne Göre İlgili Birimler 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Yükseköğretim Kurumu 3.Kredi ve Yurtlar  Genel Müdürlüğü 5.Bankalar 6.Diğer Paydaşlar 2 iş günü 2 İş Günü 2.000 Sunulmuyor
12 27393430 48996014  841.02.16 S4.5.12/İAŞ01 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade İşlemleri Üniversite öz gelirlerinden muhtelif nedenlerle ret ve iade edilmesi gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması. 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (M.40) 2.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 1.Öğrenciler 2.Tedarikçiler, Yükleniciler 3.Yüksek Öğretim Kurumu 4.Diğer Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.İlgili Birimin Yazısı 2.Alacaklının Dilekçesi 3.Dekont Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Gelir Türüne Göre İlgili Birimler 5 İş Günü 5 İş Günü 500 Sunulmuyor
13 27393430 48996014 846.02 S4.5.13/İAŞ01 Kefalet İşlemleri Kefaletli göreve atanan personelin kefalet aidatlarının belirlenmesi ve maaşından kesintisinin yapılması 2489 Sayılı Kefalet Kanunu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü veya Muhasebe Yetkilisi Akademik ve İdari Birimler Kefalet Sandığı 1 İş günü 20 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
14 27393430 48996014 841.02.15 S4.5.14/İAŞ01 Kira İşlemleri Üniversitemiz kira gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması 1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 2.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3.İlgili Yönetmelik 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Samsun Üniversitesi Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı 1.Üst Yönetim 2.Akademik ve İdari Birimler 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Dış Paydaşlar 4 iş günü 20 Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
15 27393430 48996014 841.02.15 S4.5.15/İAŞ01 Tahsilat İşlemleri Üniversite gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (M.38, M.49, M.60) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M,9, M,17) 3.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4.Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5.4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 6.Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Hk BKK 7.Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 8.6183 Sayılı AATU Hakkında Kanun (M.51) 1.Harcama Birimleri 2.Akademik ve İdari Personel 3.Öğrenciler 4.Tedarikçiler, Yükleniciler 5. Paydaşlar 6.Bankalar 7.Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.Yükseköğretim Kurumu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Dilekçe 2.İlgili Birimin Yazısı 3.Dekont 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Gelir Türüne Göre İlgili Birimler 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3.Yükseköğretim Kurumu 4.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 5.Bankalar 6.Paydaşlar 2 İş Günü 2000 Sunulmuyor
16 27393430 48996014 846.03 846.04 846.99 S4.5.16/İAŞ01 Nafaka, İcra, Sendika, BES, Kesintileri İşlemleri Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2.2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 3.2489 Sayılı Kefalet  Kanunu 4.4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 5.2822 Sayılı Sendikalar Kanunu 6.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 1.Harcama Birimleri 2.Kefalet Sandığı Başkanlığı 3.İcra Dairesi Müdürlükleri 4.Sendika 5.İlgili İç ve Dış Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Harcama Birimleri Yazısı 2.Dilekçe 3.Onaylı Kimlik Belgesi 4.Vekaletname Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şube Müdürü 3.Muhasebe Yetkilisi Harcama Birimleri 1.İcra Dairesi Müdürlükleri 2.Kefalet Sandığı 3.Sendikalar 4.Bankalar 5.İlgili İç ve Dış Paydaşlar 1.Depozito İçin 4 İş Günü 2.İcra İçin 7 İş Gün 3.Kefalet Aidatları İlgili Ay Sonuna Kadar 4.Sendika Aidatları 5 İş Günü 4 iş günü 100-120 Sunulmuyor
17 27393430 48996014 849.01 S4.5.17/İAŞ01 Ödeme Talimatı İşlemleri Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol, yevmiyeleştirme ve banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi işlemlerinin yapılması. 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3.Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ve Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik 4.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6.İlgili Mevzuat 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Üst Yönetim 4.Harcama Birimleri 5. İç ve Dış Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Evrak Teslim Formu 2.Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgeler 3.Muhasebe İşlem Fişi ve Eki Belgeler Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi Evrak İade Formu 1.Vergi Dairesi Başkanlıkları 2.Sosyal Güvenlik Kurumu 4 İş Günü 4 İş Günü 5000- 6000 Arası Sunulmuyor
18 27393430 48996014 730.06.01 730.06.02 745.01.01 745.01.02 745.01.03 746.01.02 S4.5.18/İAŞ01 Projeler İşlemleri İlgili kurumlar tarafından kabul edilen projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde gelirlerin ve harcamaların takip ve kontrolünün sağlanması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.58, M.60) 2.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (M.3/f) 3.Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) 5.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.9, M.18) 6.6245 sayılı Harcırah Kanunu 7.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 8.Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller 9.5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 10.TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik 11.TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 12.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları 13.Proje Destekleme Sözleşmesi14.5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 15.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 16.6245 sayılı Harcırah Kanunu (Sözleşmede hüküm yoksa) 17.Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik 18.Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No 1-2-3) 19.Avrupa Birliği ve Uluslar arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Muhasebeleştirilmesi Başlıklı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sistem Duyurusu 20.Avrupa Birliği Çerçeve Programları 21.Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin ERASMUS Uygulama El Kitabı 22.Proje Sözleşmesi 23.İlgili Diğer Mevzuat 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Üst Yönetici 3.Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2.İhale işlem dosyası Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Harcama Birimleri 10 İş Günü 10 İş Günü 70 Sunulmuyor
19
20 27393430 48996014 756. S4.5.20/İAŞ01 Varlık İşlemleri Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydının ve icmal cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrinin yapılmasının sağlanması. 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.44, M.45, M.60.) 2.Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 3.Taşınır Mal Yönetmeliği (M.15) Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır istek yazısı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Taşınır Kayıt Yetkilisi 2.Ayniyat Saymanı 3.Muhasebe Yetkilisi 2 İş Günü 500-600 Sunuluyor TKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi)
21 27393430 12746008 841.02 S4.5.21/İAŞ01 Bütçe ve Kurum İşlemleri Ayrıntılı finansman programında yer alan ödeneklerin programlanan dönemden önce kullanılması için “Harcama Birimlerinden” gelen taleplerin incelenmesi, uygun bulunanlar için revize işleminin gerçekleştirilmesi, harcama birimlerinden gelen ödenek aktarma taleplerinin değerlendirilmesi ve ödenek aktarma işleminin gerçekleştirilmesi, şartlı bağış, kaynak transferi gibi gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve ödenek ekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, harcama birimlerinden gelen ödeneğin serbest bırakılması taleplerinin değerlendirilmesi ve serbest bırakma işlemlerinin gerçekleştirilmesi 1.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.9, M.15, M.16, M.17, M.8, M.60) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.9, M.12) 3.Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 4.Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi 5.2547 sayılı Kanun (M.12, M.15) 1. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 3.Sayıştay 4.Üst Yönetim 5.Tüm Akademik ve İdari Birimler 6.Kamuoyu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı 7.Rektör Tüm Harcama Birimleri 1.Strateji ve Bütçe Başkanlığı 4 iş günü Program Bütçe
22 27393430 48996014 840. S4.5.22/İAŞ01 Ön Ödeme ve Kredi İşlemleri Harcama birimleri hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi ön ödeme veya kredi şeklinde yapılan ödemelerin yürütülmesi 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (M.35) 2.Ön Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik / Genel Tebliğ 3.İlgili Mevzuat 1.Harcama Birimleri 2.İlgili İç ve Dış Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Harcama Yetkilisi Mutemedi Görevlendirme Yazısı 2.Kredi Ödeme Talimatı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi Evrak İade Formu 4 İş Günü 2 İş Günü 3000-5000 Sunulmuyor
23 27393430 48996014 846.01 S4.5.23/İAŞ01 Vergi Beyanı İşlemleri Samsun Üniversitesi harcama birimlerinin vergi sorumlusu sıfatıyla vergilerinin beyan edilmesi 1.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 2.213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 4.191 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Vergi Dairesi Müdürlükleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi 2.Ertesi ayın 26'ıncı gün akşamına kadar ödeme 5 Gün 12
24 27393430 48996014 846.99 S4.5.24/İAŞ01 Personel SGK Keseneği ve Primi Ödeme İşlemleri Harcama birimlerindeki çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için SGK primlerinin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenerek ödemelerin yapılması 1.5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (M.86, M.90, M.102, M.106/8) 2.5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 3.İşveren Uygulama Tebliği 4.Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 5.Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 6.Sigorta Usulleri Ödeme Yönetmeliği 7.Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 8.Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 1.Sosyal Güvenlik Kurumu 2.Harcama Birimleri 3.Diğer İlgili İç ve Dış Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Üst Yazı Ekinde SGK Prim Bildirgesi 2.SGK Haciz Bildirimi Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi Harcama Birimleri Sosyal Güvenlik Kurumu 1.5510 Sayılı Kanun’un 4'üncü Maddesi Birinci Fıkrası (a) Bendi Kapsamında Bulunanlar İçin-7 gün 2.5510 Sayılı Kanun’un 4'üncü Maddesi Birinci Fıkrası (c) Bendi Kapsamında Bulunanlar İçin-15 gün 3.SGK Haciz Bildirimlerinde-7 gün 7 İş Günü 400
25 27393430 48996014 841.02.17 S4.5.25/İAŞ01 Yolluk Ödeme İşlemleri Harcama birimlerindeki çalışanların görev mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimler ile hizmet içi eğitimler nedeniyle Harcırah Kanunun’un 14. Maddesi gereğince aynı kanunun 42. Maddesine göre yol masrafı ve geçici görev gündeliğinin ödenmesi 1.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2.6245 Sayılı Harcırah Kanunu 3.Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ek H Cetveli 4.Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 5.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı 6.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Görevlendirme (Rektör Oluru) 2.Yönetim Kurulu Kararı 3.Harcama Talimatı 4.Yolluk Bildirim Beyanı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Daire Başkanı 4.Genel Sekreter 5.Rektör Harcama Birimleri 4 İş Günü 80
26 27393430 48996014 612.02 S4.5.26/İAŞ01 Taahhüt Açılış Kapanış İşlemleri Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslara istinaden kontrol edilmesi işlemlerinin yürütülmesi 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.58, M.60) 2.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3.4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4.Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.9, M.18) 6.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (M.17) 7.Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 8.Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 9.Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 10.Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 11.Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 12.Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 13-Fiyat Farkı Esasları (Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri) 14.Kamu İhale Genel Tebliği 15-Yılı Kamu İhale Tebliğleri 16. İlgili mevzuat 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Üst Yönetici 3.Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2.İhale İşlem Dosyası Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Harcama Birimleri 2 İş Günü 35 Adet Sunulmuyor
27 27393430 48996014 846.99 S4.5.27/İAŞ0 Bütçe Emaneti İşlemleri Bütçe emanetleri hesabı ile malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.34) 2.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 1.Harcama Birimleri 2.İlgili İç ve Dış Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi Harcama Birimleri 1.Nakdinin Sağlanmasından Sonra-1 İş Günü 2.Talep Edilmeyenler İlgili Mali Yılın Sonundan Geçerli Olmak Üzere 5. Mali Yıl Sonuna Kadar 1 İş Günü 100 Sunulmuyor
28 27393430 48996014 846.01 S4.5.28/İAŞ0 Hak Edişlerden Kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve Vergi Borcu Kesintileri Ödemeleri  İşlemleri Hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerin ilgili kurumlara ödenmesi sağlanarak kamu alacaklarının tahsilatının zamanında yapılmasını sağlamak 1.488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 2.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 3.3065 Sayılı KDV Kanunu 4.İlgili Yönetmelik ve Tebliğler 1.Vergi Dairesi Müdürlükleri 2.İç ve Dış Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi 1.Vergi Dairesi Müdürlükleri 2.Dış Paydaşlar 1.Ertesi Ayın 23'cü Gün Akşamına Kadar Beyan 2.Ertesi Ayın 26'ıncı Gün Akşamına Kadar Ödeme 30 Gün 12 Sunulmuyor
29 27393430 48996014 849.99 S4.5.29/İAŞ0 Teminat Mektubu İşlemleri Yapılmış olan ihalelerde geçici, kesin veya ek kesin teminatların kayıtlarda usulüne uygun kayıt alınması ve çıkarılması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3.Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.İlgili Birim Yazısı 2.Muhasebe İşlem Fişi Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi 1.Harcama Birimlerinin Teminat Kabul/İadesine ilişkin yazılar Teminat Mektuplarının Çözülmesine İlişkin Banka Yazışmaları 1.Teminat Mektupları İşlemleri 2 İş Günü 2.Tahsilat ve Ödeme İşlemleri 15 Dakika 1.1 İş günü 2.15 Dakika 100-500 Sunulmuyor
30 27393430 48996014 843.05 S4.5.30/İAŞ0 Temel Mali Tablolar İşlemleri Geçmiş Dönem Raporlarının Hazırlanarak Kamu Oyuna Duyurulması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3.Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5.Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik 6.Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Konuya İlişkin Yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 7.Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Üst Yönetim Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Sayıştay Başkanlığı 5 İş Günü 12
31 27393430 48996014 843.05 S4.5.31/İAŞ0 Mali Tablolar İşlemleri Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Muhasebe Yönetmelikleri kapsamında raporların yayınlanması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3.Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5.Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik 6.Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Konuya İlişkin Yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 7.Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Üst Yönetim Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Sayıştay Başkanlığı 1 Ay 1
32 27393430 48996014 843.03 S4.5.32/İAŞ0 Kesin Hesap İşlemleri Mali yıl boyunca yapılmış olan gelir ve giderlere ilişkin bütçe kesin hesabının hazırlanması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.42) 2.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3.Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5.Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 1.TBMM 2.Sayıştay Başkanlığı 3.Hazine ve Maliye Bakanlığı 4.Milli Eğitim Bakanlığı 5.Üst Yönetim 6.Harcama Birimleri 7. İç ve Dış Paydaşlar Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Şef 2.Taşınır Konsolide Görevlisi 3.Muhasebe Yetkilisi 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yardımcısı 1.TBMM 2.Sayıştay Başkanlığı 3.Hazine ve Maliye Bakanlığı Cari Yıl Nisan Ayı Sonuna Kadar 4 Ay 1 Sunulmuyor
33 27393430 48996014 850. S4.5.33/İAŞ0 Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yılsonu Sayımları İşlemleri Muhasebe birimlerinin kasa, vezne ve ambarlarında bulunan hazır değerler, değerli kâğıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerli kağıtların, malî yılın son günü itibarıyla sayımının yapılması, ilgili tutanakkların düzenlenerek muhafaza edilmesi 1.Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 2.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Sayıştay Başkanlığı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi 1 iş günü 1
34 27393430 48996014 843.04 S4.5.34/İAŞ0 Sayıştay Dönem Başı ve Dönem Sonu Raporları İşlemleri Kamu idaresi hesaplarının Sayıştay aşkanlığı’na verilmesi ve muhasebe birimleri İle muhasebe yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esaslar işlemlerinin yürütülmesi Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay Başkanlığı’na Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Sayıştay Başkanlığı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi Defter, belge ve bilgilerin, ilgili mali yılı takip eden ocak ayının sonuna kadar mali tabloların ise, şubat ayı sonuna kadar 7 iş günü 2
35 27393430 48996014 849.01 S4.5.35/İAŞ0 Maaş Ödeme İşlemleri Maaş, ek çalışma, sosyal haklardan doğan ödemeler vb., tetkiki, onaylanması ve ödeme yapılması işleri 1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 3.2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 4.375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 5.3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Samsun Üniversitesi Personeli Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi Banka 4 İş Günü 2 Gün 350
36 27393430 48996014 849.01 S4.5.36/İAŞ0 Ek Ders Ödeme İşlemleri Akademik personele ek ders ödemelerinin yapılması 1.2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 2.375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 3.3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Akademik Peersonel Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Muhasebe Yetkilisi Banka 4 İş Günü 2 Gün 144
37 27393430 48996014 604.01 604.02 S4.5.37/İAŞ0 TÜBİTAK (TTS) İşlemleri Üniversite bünyesinde yürütülen TÜBİTAK projelerinin muhasebeleştirilerek takibinin yapılması 1.5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2.6245 Sayılı Harcırah Kanunu (Sözleşmede Bir Hüküm Yok İse) 3.213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 4.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 5.3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 6.488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 7.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8.TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Kıyasen) 10.TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 11.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları 12.Proje Destekleme Sözleşmesi 1.TÜBİTAK 2.Üst Yönetim 3.İlgili Harcama Birimleri 4.Proje Yürütücüleri 5.Proje Çalışanları Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Rapor Talep Dilekçesi Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi 1.İlgili Harcama Birimleri 2.Proje Yürütücüleri 3.Proje Çalışanları 1.TÜBİTAK 2.İlgili Banka 3.İlgili Dış Paydaşlar Proje Sözleşme Süresi 4 iş günü 60 Web Transfer Takip Sistemi (www.tubitak. .gov.tr) Özel Hesap On-line Takip Sistemi
38 27393430 48996014 809.99 S4.5.38/İAŞ0 Taşınır Konsolide İşlemleri Üniversitenin taşınır ihtiyaçların tespiti, satın alınması, kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, kamu idareleri tarafından devredilen taşınırların devir alınarak kayıtlara giriş işlemi yapılması 1.5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (M.44) 2.5163 Taşınır Mal Yönetmeliği 1.Sayıştay Başkanlığı 2 Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 4.Üst Yönetim 5.Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Taşınır Kayıt Yetkilisi 2.Ayniyat Saymanı 3.Muhasebe Yetkilisi 4.Daire Başkanı 5.Genel Sekreter 6.Rektör Yrd. Harcama Birimleri Sayıştay Başkanlığı Yönetim Hesabı-Şubat Ayı Sonuna Kadar 4 iş günü 1 https://www.kbs.gov.tr/TMYS/gen/login.htm
39 27393430 48996014 903.99 S4.5.39/İAŞ0 KBS, MYS Yetkilendirme İşlemleri Harcama birimlerindeki ilgili personele yetki verilmesi 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 iş günü 60
40 27393430 48996014 841.99 S4.5.40/İAŞ0 4734 Sayılı Kanunun 62/I %10 Takip İşlemleri Kamu İhale Kanunu 62/ı Maddesi’ne göre, 21/f ve 22/d Maddeler’deki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine konan ödeneklerin %10’unu aşmamasını sağlayacak sistemin oluşturulması 1.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (M.6) 2.Kamu İhale Genel Tebliği (M.5) Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sürekli Sürekli
41 27393430 21952870 612.01 S4.5.41/İAŞ0 İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama İşlemleri Üniversitenin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi /yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayarak uyum eylem planının hazırlanması. 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun (M.55, M.56, M.57, M.58, M.60) 2.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (M.4, M.5, M.6, M.7, M.8, M.29) 3.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.4, M.5, M.9, M.28) 4.Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5.Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi 1.Sayıştay Başkanlığı 2. Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Üst Yönetici 4.Akademik ve İdari Birimler Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi 5.Daire Başkanı 6.Genel Sekreter 7.Rektör Yardımcısı 1.Üst Yönetim 2.Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu 3.Birimler 4.İç Paydaşlar 1.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Dış Paydaşlar Belirlenen Çalışma Takvimi Süreci İçinde Belirlenen Çalışma Takvimi Süreci İçinde 2 yılda 1 kez Sunuluyor Web (www.sgdb/samsun.edu.tr)
42 27393430 21952870 612.02 S4.5.42/İAŞ0 Ön Mali Kontrol İşlemleri Harcanma birimlerince düzenlenen ön mali kontrole tabii ödeme emri ve eklerinin kontrol edilmesi. 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2.Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4.4735 Saylı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 6.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7.5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8.Tahsilat Genel Tebliğ Seri A 9.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 10.Samsun Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi 11.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Üst Yönetici 3.Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri 2.Evrak Teslim Formu Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Harcama Birimleri 10 İş Günü 10 İş Günü 8-9 Kez Sunulmuyor
43 27393430 21952870 612.02 S4.5.43/İAŞ0 Yan Ödeme Cetvelleri İşlemleri Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.58, M.60) 2.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (M.152) 3.Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 4.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (M.24) 5.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.9, M.18) 6.Samsun Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi (M.11/ı) 7.İlgili  Mevzuat 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Üst Yönetici 3.Personel Daire Başkanlığı 4.Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2.Yan Ödeme Cetvelleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Personel Daire Başkanlığı 5 İş Günü 5 İş Günü 1 Adet Sunulmuyor
44 27393430 21952870 612.02 S4.5.44/İAŞ0 Sözleşmeli Personel Sayı/Sözleşme Kontrolü İşlemleri Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.58, M.60) 2.Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (M.25) 4.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.9, M.18) 5.Samsun Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi (M.11/i) 6.İlgili Mevzuat 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Üst Yönetici 3.Personel Daire Başkanlığı 4.Harcama Birimleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2.Sözleşmeli Personel Vize Cetvelleri ve Sözleşmeleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Personel Daire Başkanlığı 5 İş Günü 5 İş Günü 10 Adet Sunulmuyor
45 27393430 21952870 612.02 S4.5.45/İAŞ0 Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemleri Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazısının hazırlanması 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.58, M.60) 2.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 3.78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4.190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5.Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (M.20) 7.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (M.5, M.9, M.18) 8.Samsun Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi (M.11/f) 9. İlgili  Mevzuat 1.Sayıştay Başkanlığı 2.Üst Yönetici 3.Personel Daire Başkanlığı Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2.Kadro Dağılım Cetvelleri Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.Memur 2.Şef 3.Şube Müdürü 4.Muhasebe Yetkilisi Personel Daire Başkanlığı 5 İş Günü 5 İş Günü 1 Adet Sunulmuyor
 
Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
İlknur EKİNCİ(Uzman) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü